خونه ای که توش کولر همش روشن باشه


کنترل دستت باشه قانون همیشه اول فوتبال بعدش سریال باشه


هر کی خواست با پارچ آب بخوره


اینترنتت همش شارج داشته باشهاین دیگه خونه نیست بهشته بهششت