سخت ترین کاری که یک کارمند در طول خدمتش انجام میده صبح زود بیدار شدنه !!


مگرنه پیاز هم بلده 8ساعت روی یک صندلی بشینه و چایی بخوره :|