شما ها هم وقتی بچه بودید


از این متر رنگیا هی باز می کردید


تا ببنید و قدتونو باش اندازه بگیرید یا من فقط خود درگیری داشتم؟!