آقــــآے مـَــن ،""غفــلــــتِ "" مـــــآ از "" غِـیبــتِ "" تــوغـَـم اَنگــیز تـَـر اَســت . . .


الهم عرفنی حجتک