هر روز

برای آمــدنــت

دعـــا مــی ‌کــنــیــم

و بـرای نـیـامـدنـت

گنـــــــــاه.....


الهم عرفنی حجتک،العجل یا صاحب الزمان